CARAVANPARK
"ACHTERBOS"
"GENIETEN IN
HET GROENE HART"
 

Privacyverklaring Caravanpark Achterbos

Caravanpark Achterbos, gevestigd aan Botsholsedijk 2a 3645 CK Vinkeveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:
 www.caravanpark.nl
 
Botsholsedijk 2a 3645 CK Vinkeveen
 R. Oussoren 06-15288250
 S. Oussoren 06-36260123

 Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Caravanpark Achterbos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
 omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
 verwerken:

 - Voor- en achternaam
 - Geslacht
 - Adresgegevens
 - Telefoonnummer
 - E-mailadres

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 
 zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
 een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
 hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
 toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
 verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@caravanpark.nl, dan verwijderen wij 
 deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 Caravanpark Achterbos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 - Het afhandelen van uw betaling
 - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Geautomatiseerde besluitvorming
 Caravanpark Achterbos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
 (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
 door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
 Caravanpark  Achterbos) tussen zit. Caravanpark Achterbos gebruikt de volgende computerprogramma's
 of -systemen: Google Analytics.


 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Caravanpark Achterbos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
 realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
 volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden 
 Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden
 Caravanpark Achterbos verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
 uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 Caravanpark Achterbos gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen 
 inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
 wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
 de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
 werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
 optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
 geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
 instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
 recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
 de verwerking van uw persoonsgegevens door Caravanpark Achterbos en heeft u het recht op gegevens-
 overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
 van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, (gegevens)overdraging van uw persoonsgegevens of 
 verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
 naar info@caravanpark.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
 een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
 (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice- 
 nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
 weken, op uw verzoek. Caravanpark Achterbos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
 klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
 link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 Caravanpark Achterbos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
 om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
 te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
 neem dan contact op met via info@caravanpark.nl.

TERUG NAAR HOMEPAGE

Alle rechten voorbehouden